Учешће на фестивалу ,,Наук није баук 2018"

  • Штампа

И ове године, ученици Техничке школе ,,15.мај" учествују на највећем фестивалу науке у Србији - ,,Наук није баук". У два фестивалска дана 30.и 31.марта представили су се поставком ,,Инсекти математичари", која је изазвала велико интересовање посетилаца, нарочито математичара.

         

Посетиоци поставке, на први поглед могли су да помисле да пчеле немају ништа са математиком, међутим, узимајући у обзир све технике и методе, почев од прављења саћа, пчелињег лета, преко рачунања углова, економичност и штедњу материјала од стране пчела, може се закључити да пчеле, не само да би требало, већ морају бити одлични математичари.

           

Паукова мрежа једна је од најгенијалнијих замки у природи – испредена од најмање шест врста свилених нити и направљена математичком прецизношћу. Свака врста паукова увек прави потпуно исту врсту мрежа. Заправо, стручњаци могу да идентификују паукове само према њиховој мрежи. Посетиоци поставке могли су да сазнају на који начин пауци користе математику за ткање мреже.

         

Ове године фестивал обележава јубилеј - десет година постојања. Као и претходних година, интерактивне поставке из различитих научних области водиле су посетиоце на узбудљива путовања кроз нова сазнања, а вредни демонстратори – ђаци и студенти, представили су фасцинантне експерименате, решени да све што они умеју пренесу и на посетиоце. Jу­би­лар­ни фе­сти­вал „На­ук ни­је ба­ук” пам­ти­ће се не са­мо по сво­јим ори­ги­нал­ним са­др­жа­ји­ма и за­ни­мљи­во­сти­ма и по бр­о­ју по­се­ти­ла­ца већ и по то­ме што је ме­ђу уче­сни­ци­ма би­ло и мла­дих из ве­ли­ког бр­о­ја зе­ма­ља овог де­ла Евро­пе – из Бу­гар­ске, Тур­ске, Грч­ке, Ма­ке­до­ни­је, Ре­пу­бли­ке Срп­ске, а ко­ји су при­ка­за­ли сво­ја до­стиг­ну­ћа у обла­сти на­пред­них тех­но­ло­ги­ја и у на­у­ци на ве­о­ма за­ни­мљив и по­пу­ла­ран на­чин.Ове године, на фестивалу је представљена 71 поставка и одржано 31 предавање, а видело их је ви­ше од 20.000 по­се­ти­ла­ца.

                     

Фотографије са фестивала О В Д Е.