ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

  • Штампа

Техничка школа „15.мај“, из Прокупља, улица Ратка Павловића 194, у складу са Одлуком Школског одбора бр. 1947 од 14.09.2018. године

 

Објављује дана 30.11.2018.год.

ОГЛАС

ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

 

I

Техничка школа „15.мај“ оглашава  јавну продају путем лицитације путничког возила марке YUGO KORAL in 1.1, произведено 2007.год. у исправном стању.

Почетна цена: 55.000,00 дин.

II

Возило се продаје у виђеном стању без права купца на накнадну рекламацију, на исправност, комплетност и техничке карактеристике.

 III

Право учешћа на лицитацији имају сва физичка и правна лица, чији представник мора да поседује писмено овлашћење за учешће на лицитацији и која попуне пријаву за учешће на лицитацији.

 IV

Сви заинтересовани понуђачи су дужни да на почетку лицитације доставе Комисији која спроводи лицитацију пријаву за учешће на лицитацији.

 V

Са најповољнијим понуђачем закључиће се купопродајни уговор.

 VI

Купац је дужан да купопродајну цену уплати у року од 3 (три) дана од дана извршене продаје.

 VII

Купац је дужан да преузме предмет лицитације у року од 15 (петнаест) дана од дана лицитације. У супротном, сматраће се да је одустао од куповине, а уплаћена средства неће бити враћена.

 VIII

Јавна продаја путем лицитације одржаће се 07.12.2018. године у просторијама Техничке школе „15.мај“, Ратка Павловића 194, са почетком у 12  часова.

 IX

Разгледање предмета лицитације може се вршити сваког радног дана у времену од 09 до 13 часова на адреси: Техничка школа „15.мај“, Ратка Павловића 194, Прокупље.

 X

Сва потребна обавештења и информације могу се добити на моб. телефон. 062/8824224,  контакт особа  Милош Ђокић.